Polityka Prywatności

Szanowni Państwo,
Prowadzona przez Nas tj. Kliny English School strona internetowa pod adresem klinyenglish.pl (dalej: „Strona”) służy praktycznie wyłącznie
możliwości zapoznawania się przez Użytkowników tj. osoby przeglądające ww. stronę internetową, z zawartymi na niej
informacjami. Funkcjonalność Strony ograniczona została w ten sposób, iż brak jest możliwości założenia konta użytkownika
lub dokonania innej formy rejestracji, otrzymywania lub zamawiania newslettera, brak możliwości zawarcia umowy,
zamówienia lub zakupu produktów, etc.
Stąd jedynym przypadkiem gdy za pośrednictwem Strony dochodzi do przesłania danych osobowych jest sytuacja, w której
– za Państwa zgodą i wiedzą – sami złożycie zapytanie o kontakt zwrotny z Naszej strony.
Niemniej jednak, mają na uwadze spoczywające na Nas obowiązki informacyjne w zakresie przetwarzania danych
osobowych osób fizycznych prosimy o zapoznanie się z niniejszym dokumentem regulującym kwestie przetwarzania i
przechowywania Państwa danych osobowych – w przypadku korzystania ze Strony.

z poważaniem
Kliny English Courses

I. Kto pozostaje Administratorem danych Osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych pozostaje ​KLINY ENGLISH COURSES KATARZYNA ZAJĄC, NIP: 6792450092, POLOWA 10, 32-087 Zielonki oraz KEC Sp. z o. o., NIP: 5521731105, 63, 34-221 SKAWICA

II. Jakie dane są przetwarzane?
Jedynym przypadkiem gdy za pośrednictwem Strony dochodzi do przetwarzania danych osobowych jest ich samodzielne
wprowadzenie przez Państwa do formularza kontaktowego – zakres wprowadzanych danych co do zasady może
obejmować: imię, nazwisko, nr telefonu lub adres e-mail, przy tym dane są wprowadzane każdorazowo wyłącznie przez
Państwa i nie podlegają pobraniu z innych źródeł.

III. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?
Podanie danych osobowych jest w całkowicie dobrowolne i służy jedynie wyrażeniu prośby o kontakt z Naszej strony celem
przedstawienia Naszej oferty lub udzielenia innych informacji, o które Państwo zapytacie.

IV. W oparciu o jakie podstawy i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Państwa dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy:
1. udzielona zgoda (art. 6.1.a RODO) – podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda.
Podkreślamy, iż zakres przetwarzania danych osobowych w oparciu o tę podstawę limitowany jest jej zakresem.
Równocześnie informujemy, iż w każdym momencie możliwe jest cofnięcie wcześniej udzielonej zgody – w tym celu
prosimy o kontakt na adres info@klinyenglish.pl przy czym jej cofnięcie nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego
przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, przetwarzanie danych osobowych na tej podstawie dot. kontaktu
zwrotnego z Naszej strony w odpowiedzi na złożoną prośbę o kontakt zwrotny.
2. celem wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6.1.c RODO), a więc gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

V. Jak długo przetwarzane są dane osobowe?
Dane osobowe przetwarzane są przez Nas przez okres uzależniony od podstawy na której odbywa się ich przetwarzanie
1. w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w oparciu o udzieloną zgodę – dane osobowe przetwarzane są do
momentu nawiązania przez Nas kontaktu zwrotnego, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania (odwołania)
udzielonej zgody
2. dane osobowe przetwarzane na mocy przepisów prawa przetwarzane są przez okres wynikający ze znajdujących
zastosowanie przepisów

VI. Jakie przysługują mi uprawnienia?
Wobec przetwarzania danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do:
1. żądania dostępu do zgromadzonych i przetwarzanych danych osobowych
2. sprostowania danych osobowych
3. usunięcia danych osobowych
4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. prawo do przenoszenia danych osobowych
6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych tj. do Prezesa Urzędu
ochrony Danych Osobowych
8. prawo do wycofania udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym zakresie ponownie wskazujemy, iż
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych na mocy udzielonej zgody przed jej
wycofaniem. Niezależnie prosimy pamiętać, iż wycofanie zgody wpływa na przetwarzanie danych osobowych w
oparciu o udzieloną zgodę, nie ma przy tym wpływu na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o inne podstawy.

VII. Komu udostępniane są dane osobowe?
Dane osobowe podane za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie przetwarzane są wyłącznie
przez Administratora – w tym jego personel.
Przekazane dane osobowe mogą być udostępnione organom i służbom dysponującym szczególnymi uprawnieniami – na
podstawie ogólnych przepisów prawa.

VIII. Przekazywanie danych poza obszar EOG
Administrator, jak również członkowie jego personelu to podmiot i osoby działające na terytorium Polski, a więc wewnątrz
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Stąd dane osobowe co do zasady nie są przesyłane poza obszar EOG. W części
przypadków dojdzie jednak do przesłania danych poza wspomniany obszar – firmy takie jak np. Google – są bowiem
podmiotami mającymi siedzibę poza obszarem EOG, w takim przypadku np. korzystając w kontaktach z Nami ze skrzynek na
portalach takich jak: google, yahoo, microsoft dane te mogą zostać przesłane przez serwery znajdujące się poza EOG.

IX. Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Nasza Spółka nie korzysta z systemów zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

X. Dane kontaktowe
W przypadku pytań lub celem zgłoszenia wniosków związanych z korzystaniem z przysługujących Państwu praw prosimy o
kontakt z Naszym zespołem pod adresem info@klinyenglish.pl - gdzie chętnie udzielimy odpowiedzi na wszelkie pytania i zgłoszone
wątpliwości.